O nas

Firma geodezyjna działa od 1997r. na terenie m.st. Warszawy oraz powiatów mińskiego oraz otwockiego. Najwięcej usług geodezyjnych wykonujemy na terenie dzielnicy Wawer gdzie firma ma swoją siedzibę, w dzielnicy Wesoła oraz w dzielnicy Rembertów m.st Warszawy.

Pomiary geodezyjne wykonujemy nowoczesnym sprzętem geodezyjnym oraz odbiornikiem satelitarnym GPS co zapewnia odpowiednią dokładność wykonywanych prac oraz zmniejsza, a nawet wyklucza nieścisłości czy pomyłki.

Firma posiada odpowiednią polisę odpowiedzialności cywilnej gospodarczej oraz zawodowej w zakresie wykonywanych usług geodezyjnych.

Zakres wykonywanych usług geodezyjnych:

– mapa do projektu budowy budynków, przyłączy wody, kanalizacji czy przyłącza gazu oraz innych obiektów budowlanych, przy opracowaniu mapy do projektu przeprowadzamy konsultacje z projektantem celem ścisłego uzgodnienia usytuowania projektowanego budynku w stosunku do granic działki, w stosunku do projektowanych linii rozgraniczających sąsiednich ulic jeżeli jest obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

– wyznaczenie, wytyczenie budynku, osi konstrukcyjnych budynku, przyłącza lub innego obiektu budowlanego w terenie konieczne do rozpoczęcia budowy

– geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wybudowanych obiektów budowlanych

niezbędna do zakończenia budowy łącznie z informacją o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki. Powyższe dokumenty są konieczne do złożenia w urzędzie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Usługa geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obejmuje również wprowadzenie zmian w bazie ewidencji gruntów i budynków urzędu administracji samorządowej danego regiony, dla Warszawy jest to Biuro Geodezji i Katastru, dla powiatów są to powiatowe wydziały geodezji, kartografii i katastru

– wykonujemy kompleksową obsługę budowy poczynając od mapy do celów projektowych poprzez wytyczenie budynku w terenie i kończąc pomiarem geodezyjnym.

– wykonujemy mapy z podziałem nieruchomości, a na życzenie zleceniodawcy po otrzymaniu odpowiedniego upoważnienia, reprezentujemy zleceniodawcę przed organami administracji samorządowej w celu uzyskania decyzji administracyjnej zatwierdzającej podział działki.

– wykonujemy mapy z projektem podziału nieruchomości oraz podziału budynku, który posiada odpowiednią konstrukcję umożliwiającą jego podział.

– wykonujemy opracowania geodezyjne obejmujące aktualizację danych ewidencji gruntów i budynków np. wprowadzenie zmian do ewidencji po wyburzeniu budynku, które są podstawą do wprowadzenia zmian w wydziale podatkowym.

– przeprowadzamy proces wyznaczenia punktów granicznych działki ewidencyjnej lub proces ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych, w którym wzywa się właścicieli działek sąsiednich do stawienia się na gruncie w wyznaczonym terminie wytyczenia punktów granicznych lub ustalenia przebiegu granic, po wytyczeniu punktów granicznych lub ustaleniu przebiegu granic sporządza się odpowiedni protokół z podpisami przybyłych stron. Rezultat powyższego postępowania jest zatwierdzany przez podstawowy organ administracji, z którym współpracujemy. Na ternach leśnych, gdy brak jest wizuru przebiegu granicy, określamy przebieg granicy i wykonujemy przecinkę.

– wykonujemy rozgraniczenia nieruchomości w procesie postępowania administracyjnego

– wykonujemy mapy do celów sądowych w procesach zasiedzenia nieruchomości, określamy zakres zasiedzenia, który może być zaakceptowany w procesie sądowym, udzielamy porad prawnych co do postępowania w procesie zasiedzenia udzielanych przez prawników specjalizujących się w tej dziedzinie.

– wykonujemy mapy do celów sądowych w procesie zniesienia współwłasności nieruchomości, udzielane są porady prawne w tej dziedzinie.

– udzielamy porad w zakresie geodezji, postępowań administracyjnych i sądowych związanych z nieruchomościami.

– ustalamy stany prawne nieruchomości: kto jest właścicielem i kto był właścicielem działki na podstawie badań ksiąg wieczystych, archiwów urzędowych oraz innych dostępnych materiałów archiwalnych.

– wykonujemy inne usługi geodezyjne zgodnie ze zleceniem, potrzebą klienta np: pomiar wysokości dachu budynku, pomiar elementów zagospodarowania terenu mający wpływ na zasłanianie nasłonecznienia danego obiektu, wykonanie inwentaryzacji drzewostanu celem zgłoszenia potrzeby wycinki drzew, które kolidują z projektowaną zabudową i.t.p.

– przeprowadzamy konsultacje i porady w biurze usytuowanym w Wawrze osiedle Międzylesie ul. Krupnicza 1A

Wykonanie danej usługo rozpoczyna się od ustalenia zakresu usługi geodezyjnej a następnie przesłania odpowiedniego zlecenia na wykonanie usługi. Przyjęte zlecenie jest formą umowy cywilnej o wykonanie usługi.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr 501 262 080, 22 615 29 26 lub internetowego andrzejluba@onet.pl oraz zapraszamy do biura na ul. Krupniczej 1A w godzinach od 9.00 do 20.00 po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania.